Quina tipologia de sessions puc trobar a Ludilletres Primària?

T'expliquem el tipus de sessions que trobaràs als projectes de Ludilletres.

A Ludilletres Primària, la innovació metodològica es desenvolupa a través d’activitats que permeten als alumnes assolir els objectius plantejats. Aquestes activitats s’organitzen al llarg de les 16 sessions que formen un projecte i, en un projecte, trobem sessions de tipologies diverses:

  • Lectofòrum: en aquestes sessions es proporcionen textos diversos, que permeten introduir el tòpic generatiu i investigar-hi. Alhora, els alumnes milloren la competència lectora i la cultura literària. De vegades, el lectofòrum es planteja a la biblioteca del centre, de manera que també es puguin treballar aspectes relacionats amb l’actitud, el respecte i les normes de la biblioteca. Recomanem que el temps que es dedica a la lectura en el lectofòrum es distribueixi en dos moments diferenciats: una estona per llegir i una altra per parlar sobre allò que s’ha llegit. En l’estona per llegir, plantegem diferents activitats, com ara la lectura expressiva per part del docent, la lectura en veu alta i la lectura autònoma. D’altra banda, el temps per parlar sobre allò que s’ha llegit és un dels factors que afavoreixen el plaer per la lectura. Compartir amb els companys els llibres que s’han llegit i les opinions que susciten, així com descobrir les interpretacions que cadascú en fa, ajuda a crear vincles. La realització d’activitats en acabar la lectura permet verificar el grau de comprensió lectora.
  • Taller d’expressió escrita: tenint en compte la diversitat textual que treballem, al llarg de la Primària cada alumne escriurà textos de tota mena. Fem una incidència especial en els que poden aplicar al seu dia a dia: les cartes, les descripcions, el desenvolupament de temes… En tots els casos, vetllem per una bona organització de les idees, un ús correcte de les normes lingüístiques i el vocabulari, i la promoció del gust per l’expressió escrita. La utilització dels organitzadors gràfics en el taller d’expressió escrita permet als alumnes aclarir el pensament, ja que ajuden a recollir la informació, fer interpretacions, resoldre problemes, dissenyar plans i prendre consciència del seu procés de pensament (metacognició). D’aquesta manera, els textos dels alumnes seran, progressivament, més adequats, coherents, cohesionats, variats i correctes.
  • Centres d’aprenentatge: d’acord amb les consideracions pedagògiques sobre els centres d’aprenentatge que ja s’han explicat anteriorment, cal remarcar la importància de preparar amb antelació els materials, de la disposició de l’aula i els espais, i de la gestió dels temps. En aquest sentit, és important tenir en compte que les sessions de centres d’aprenentatge es poden desenvolupar al llarg de dos dies. Les sessions de centres d’aprenentatge es complementen amb:
    Factoria de paraules: en aquestes sessions es proposen activitats del Llibre de l’alumne que treballen aspectes com ara l’ortografia, la gramàtica, la conscienciació fonològica i el vocabulari. Les activitats proposades en la factoria de paraules es duen a terme en acabar les sessions de centres d’aprenentatge.
    LudiRepte: és una proposta per dur a terme en l’última sessió de centres d’aprenentatge. Aplega els continguts treballats en el projecte i permet tant una avaluació per part del docent com l’autoavaluació per part dels alumnes.
  • Taller de comunicació: aquestes sessions plantegen dinàmiques per iniciar-se en l’expressió corporal i musical, l’art dramàtic, el teatre o el teatre d’ombres. Per ajudar a treballar aquests aspectes, fem servir les lectures en veu alta, els embarbussaments, les endevinalles, els refranys, els poemes, etc. Fem èmfasi en l’entonació de frases enunciatives, exclamatives i interrogatives des del principi i de manera sistemàtica, per fer evident el vincle que té amb l’ortografia (signes de puntuació) i la sintaxi (tipus de frase). Propostes com ara la poesia, les endevinalles, els embarbussaments, els versos encadenats, les cançons i altres textos literaris ens ofereixen oportunitats magnífiques per potenciar l’expressió oral, sempre des de la visió literària i presentant-les a través de diverses activitats motivadores.