Quants projectes d'Inspira hi ha per curs i com s'estructuren?

Quants projectes hi ha per curs?

Cada curs d’Inspira compta amb sis projectes de temàtiques variades, pensats per suscitar l’interès de l’alumnat i promoure l’aprenentatge.

Els alumnes treballen per fases, fent tasques i activitats en grup o individualment, amb l’ajuda dels recursos materials proporcionats en el kit, a myroom, a la PDI i el suport d’un quadern en paper. A més, en cada projecte el professor guia als alumnes en la realització d’un producte final.

Les activitats proporcionades en cada projecte s’estructuren en tres blocs:

  • Preliminars. Conjunt d’activitats que ajuden a activar els coneixements previs dels alumnes i a explorar, recollir i estructurar tota la informació necessària pel desenvolupament del projecte.
  • D’investigació. Activitats que posen en pràctica la comprensió dels aspectes que es van treballant durant el projecte i garanteixen el treball des de diferents intel·ligències.
  • De síntesi. Conjunt d’activitats que busquen sintetitzar i demostrar tot el que s’ha entès durant el projecte.

El Producte final és la creació que realitzen els alumnes, individual o en grups, en la qual posen en pràctica els coneixements i habilitats desenvolupades al llarg del projecte. El producte pot consistir en un element físic o una experiència que es prepara i comparteix amb els altres companys. Els alumnes coneixen aquest producte des de l’inici del projecte i durant la realització d’activitats es recorda i es comença a dissenyar, a mesura que es van adquirint habilitats i coneixements