Com s'integra el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) a ONMAT?

Expliquem amb quines estratègies integrem els principis del DUA a les matemàtiques de secundària.

Amb l'objectiu de superar les barreres en l'aprenentatge i la participació que puguin sorgir a l'aula, ONMAT integra en les seves activitats estratègies basades en el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA):

 • Proporcionar múltiples formes d'implicació.
  • Es comparteixen els objectius d'aprenentatge mostrant la rúbrica de l'activitat.
  • S'ofereixen instruccions clares per mantenir la seguretat.
  • S'estimula la col·laboració i el treball en equip amb el treball cooperatiu.
  • Es dona feedback immediat a l'alumne.
  • Es valoren positivament totes les intervencions, apreciant el pensament divergent en la resolució de problemes.
  • Es desenvolupa l'autoregulació i la reflexió sobre el propi aprenentatge amb l'autoavaluació.
 • Proporcionar múltiples formes de representació.
  • S'activen els coneixements previs amb l'avaluació inicial o la reflexió grupal.
  • S'ofereixen diferents opcions per a la presentació de la informació amb les activitats manipulatives, amb experiències corporals, musicals i visuals, i per a la comprensió de la informació amb els organitzadors gràfics i mapes mentals.
  • Es clarifica el vocabulari nou, es proposen activitats multinivell i s'ofereixen opcions per al llenguatge, les expressions matemàtiques i els símbols.
 • Proporcionar múltiples formes d'acció i expressió.
  • Es varien els mètodes de resposta amb les activitats manipulatives, amb experiències corporals, musicals, visuals i la reflexió oral, escrita i gràfica i el tipus de resposta.
  • S'ofereixen diferents eines per a la construcció de coneixement amb el material concret i les aplicacions digitals.
  • Es defineixen nivells de suport graduats amb la rúbrica d'autoavaluació i, per a la comprensió de la informació, s'utilitzen tècniques de "pas a pas" i s'estableixen mètodes de participació aleatoris.

Tens aquesta informació disponible a la Programació de l'aula.