Com desenvolupar el pensament divergent a partir de les fitxes d’EMAT INFANTIL?

A banda de posar en pràctica els continguts matemàtics treballats a la sessió, les fitxes a EMAT Infantil permeten desenvolupar el pensament divergent. A continuació, et mostrem alguns exemples en els quals aquest pensament és protagonista.

Què és el pensament divergent?

El pensament divergent, també conegut com a pensament creatiu, és aquell que tracta de buscar diverses solucions a un mateix problema. Aquest pensament està relacionat directament amb problemes o situacions de la vida quotidiana, en les que pot haver-hi més d’una solució.

Per què és important desenvolupar aquest pensament des d’edats primerenques?

  • Desenvolupar aquest pensament permet:
  • Descobrir múltiples possibilitats per a la resolució d’un problema.
  • Treballar les funcions executives, habilitats clau per l’èxit vital i educatiu, com la memòria de treball en activar coneixements previs i associar idees; la flexibilitat cognitiva en haver d’adaptar-nos i respondre a una nova situació, o el control inhibitori que beneficia el nivell d’atenció de l’alumnat ajudant-los a descartar els estímuls i distraccions que dificulten l’atenció durant la realització de l’activitat.
  • Potenciar la creativitat de cada un dels alumnes, promovent l’observació analítica la curiositat i la iniciativa.

A continuació, mostrem un exemple de cada curs d’EMAT infantil en el que es proposa posar en pràctica el pensament divergent en les fitxes i com ajudar a l’alumnat a desenvolupar-lo.


En el següent exemple d’una fitxa de 3 anys es demana pintar l’emat que és al començament de la fila:

Com desenvolupar el pensament divergent en aquesta fitxa?

1r pas: D’entrada, demanarem a l’alumnat que observin què és el que veuen a la fitxa i anem recollint les respostes guiant-les cap a la identificació d’un autobús i una fila d’emats.

2n pas: Una vegada identificats els elements de la fitxa, podem preguntar quin és l’emat que està al començament de la fila? En aquest pas, és important que reflexionin prèviament un instant abans de respondre.

3r pas: Recollim les respostes i identifiquem les diverses interpretacions de l’alumnat en relació amb les seves pròpies observacions.

En aquest pas del procés, és possible que sorgeixin diverses respostes:

  • El començament de la fila està a l’esquerra
  • El començament de la fila està a la dreta
  • No és una fila, ja que no tots els emats estan mirant en una mateixa direcció.
  • Altres.

4t pas: Associem el contingut de la fitxa a moments quotidians dels alumnes per tal d’analitzar el problema i les seves possibles solucions. Per exemple, podem realitzar una fila representant els emats de la fitxa o preguntar: quan fem una fila tots estem mirant a la mateixa direcció?
És un bon moment per orientar-los a identificar que, com passa a la realitat, en una fila no sempre tots miren cap a la mateixa direcció.

5è pas: Una vegada que han comprès aquest aspecte, tornem a preguntar: quin és l’emat que està al començament de la fila? És en aquest moment quan poden sorgir diverses opinions al respecte, depenent de les diferents interpretacions i justificacions.

En aquest cas, no hi ha una única solució, ja que aquesta variarà segons la direcció que l’alumne determini. D’aquesta manera, diverses opcions poden ser correctes sempre que s’argumentin i es justifiquin.


A la següent fitxa de 4 anys d’EMAT infantil, cal encerclar els objectes que estan buits i pintar els que estan plens.


Com desenvolupar el pensament divergent en aquesta fitxa?

1r pas: D’entrada, demanarem a l’alumnat que observin què és el que veuen a la fitxa i anem recollint les respostes guiant-los cap a la identificació de conjunts d’objectes plens, d’altres no tant i altres de buits.

2n pas: Una vegada identificats els elements de la fitxa, ens centrem en un conjunt i preguntem, per exemple: quins gots estan buits i quins gots estan plens? En aquest pas, és important que reflexionin prèviament un instant abans de respondre.

3r pas: Recollim les respostes identificant les diverses interpretacions de l’alumnat en relació amb les seves pròpies observacions.

En aquest pas del procés, és possible que sorgeixin diverses respostes depenent del que es considera buit o ple.

4t pas: Associem el contingut de la fitxa a moments quotidians de l’alumnat per analitzar el problema i les seves possibles solucions. Per exemple, es pot representar la situació de la fitxa de forma experiencial facilitant a l’alumnat la visualització directa dels conceptes a treballar o demanar a diversos voluntaris que omplin el got que fins que considerin que està ple.

5è pas: Una vegada comprès aquest aspecte, tornem a preguntar: quins gots estan buits i quins gots estan plens?   És en aquest moment quan poden sorgir diverses opinions al respecte, depenent de les diferents interpretacions i justificacions.

En aquest cas, només hi ha un got completament buit, tot i que és interessant escolar els arguments del perquè consideren que uns gots poden estar buits i al revés.

En aquest cas, les interpretacions i les associacions amb les seves pròpies experiències quotidianes poden donar fruit a una diversitat d’opinions que és interessant recollir i tractar amb l’objectiu de clarificar conceptes, expressar idees, visualitzar el pensament i iniciar-se a la construcció d’arguments.


A la següent fitxa de 5 anys d’EMAT infantil es demana a l’alumnat continuar les sèries plantejades:

Com desenvolupar el pensament divergent en aquesta fitxa?

1r pas: D’entrada, demanarem a l’alumnat que observin què és el que veuen a la fitxa i anem recollint les respostes guiant-los cap a la identificació de les sèries i el patró d’aquestes.

2n pas: Una vegada identificats els elements de la fitxa, ens centren en una de les sèries i preguntem, per exemple, com continuaríeu la sèrie? En aquest pas, és important que reflexionin prèviament un instant abans de respondre.

3r pas: Recollim les respostes identificant les diverses interpretacions de l’alumnat en relació a les seves pròpies observacions. En aquest pas del procés, és possible que sorgeixin diferents respostes segons si consideren el patró A-B-A o el patró A-B.

4t pas: En cas de sorgir diverses respostes, podem analitzar en gran grup si els diferents patrons identificats són vàlids. D’aquesta manera, és interessant dibuixar les sèries en gran format o treballar-les de manera manipulativa.

5è pas: Una vegada identificades i validades les diferents opcions, tornem a preguntar com continuaríeu la sèrie? En aquest cas, els alumnes poden optar per continuar-la amb qualsevol dels dos patrons reconeguts.

Tots aquests exemples permeten desenvolupar el pensament creatiu des d’edats primerenques. És normal, però, que depenent del nivell maduratiu o del grau d’iniciativa dels alumnes, hàgim de guiar-los en aquest procés per tal que, de manera progressiva, puguin arribar a ell de forma autònoma.