He de fer la Unitat 1 d'EMAT sencera?

T'expliquem per què no és necessari realitzar la Unitat 1 sencera.

La Unitat 1 de cada curs d'EMAT se centra en la revisió dels coneixements treballats en l'última unitat de el curs anterior i està prevista per ser realitzada durant les 8 primeres setmanes de el curs, aproximadament. No cal que la treballis sencera, per la qual cosa és important que et coordines amb el professorat de el curs anterior per saber què has de repassar o treballar amb el grup classe.

EMAT demana coordinació, sobretot en el canvi d'etapa d'Infantil a Primària. També és important realitzar una prova d'avaluació inicial.

A la Guia didàctica de cada curs (MyRoom > Curs > Recursos docent > Guia didàctica) hi ha un apartat anomenat Planificar el curs en el qual estan indicades les sessions que poden ser omeses sense que això causi dificultats en els alumnes en el moment de passar de curs.